3S>7 /K, BESLISSING. Besloten wordt het contract aan te gaan overeenkomstig het ontwerp xauixstxxzucKXX nadat de onder 4 genoemde voorwaarde is aangevuld door achter het woord plaats toe te voegen de woorden "in het vliegkamp te Soesterberg* gesloten wordt aan de Yereeniging tot bestrijding der tuberculose te Soest voor nevenverneld doel eene bijdrage te verleenen groot f l80,-. Besloten wordt de nota ad f 15»- alsnog voldoen. notificatie. Het overzicht zal den Raad ter kennisneming worden voorge legd. De vergadering besluit den Raad voor te stellen op het advies van den tech nisch- ambt en aar in te gaan t doch 4e bepaling daaromtrent vast te stellen alsvolgt: Aan eiken muntgasverbruiker die in den loop van het kalenderjaar meer dan 400 M3 gas heeft verbruikt, wordt voor eiken M3 boven deze 400 per 113 2 cent terugbetaald Deze terugbetaling zal geschieden in de maand Februari volgen de op het kalenderjaar waarover het meerdere verbruik heeft plaats gehad. In afwijking van het advies van den technisch ambtenaar wordt voorts be sloten de terugbetalingen ook te doen aan muntgasverbruikers die blijken vertrokken te zijn naar een andere ge meente. te V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. I X. 1/ - li, 'A-^ 1/6 0 y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 460