3°3- 3 3 6 S "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Techn.Ambtenaar Gasbedrijf 3 Sept' 30 i'0. J.Mets. Aannemer Soest. II directeur O.W, adviseert het college een gasprijsver- laging in toepassing te doen brengen voor hen, die gas afnemen voor ruimte verwarming. Hij adviseert alsvolgts gasverbruikers die gedurende de maanden Cctober t/m April gas voor verwarming willen gebruiken, kunnen al het meerdere gas dan $0 M3 per maand berekend krijgen tegen 5 cent per M3. Dit tarief wordt echter alleen toegepast na schriftelijke opgave aan de Directie van het gemeente lijk Gasbedrijf en voor door de Directie hiervoor als goedgekeurd in aanmerking j komende toestellen. Wethouder Koenders kan zich met deze regeling niet vereeni gen aangezien hij daarin 2 iet een be voorrechting van de beter gesitueerden. De kleinere gasverbruiker moet door deze regeling naar zijne meening een hoogeren gasprijs blijven betalen teneinde het bedrijf rendabel te houden, terwijl de gasverbruikers die van deze regeling gebruik maken het gas nagenoeg tegen in koopsprijs van de gemeente betrekken. De technisch ambtenaar die onderwijl in de vergadering is geroepen geeft op verzoek van den Voorzitter de noodige toelichting en zegt dat de stand van het bedrijf op het oogenblik nog niet toelaal alle verbruikers boven de eerste $0 113 in de gasprijsreductie te laten deelen. Spreker zegt dat deze voorloopige regeling' meer ten doel heeft het gasbedrijf te stabiliseeren opdat in de toekomst door de groote ga3afname eene regeling komt waarbij alle aangeslotenen gelijk berech- tigd worden. De heer Koenders blijft zijn bezwaren handhaven vraagt ontheffing van het bepaalde van art.14 sub b der bouwverordening in ver band met zijn verzoek om een schuur te mogen bouwen op het perceel sectie C no, 1633 en wel op een afstand van 2/2 uit de zijscheiding. De Directeur van O.W. adviseert in zijn rapport van 29 Aug.*3°» L55/25 a^" wijzend. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunningvergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. <y 3 CE Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 461