BESLISSING. Op voorstel van den Voorzitter die na de toelichting van den technisch- aiabtenaar van oordeel is dat deze rege- [ling voor de toekomst aanleiding kan zijn voor algeheele gasprijsverlaging wordt besloten den Raad bij meerderheid het voorstel te doen in >te gaan op het advies van den technisch-ambtenaar en het guhstig advies van den gascomraiss'ie door vaststelling van de hiernevens vermelde bepaling betrekking hebbende 'op de vaststelling van den gasprijs ad k cent wanneer het afgenomen gas wordt, gebruikt als verwarmingsdoeleinde (ruimteverwarming) Besloten wordt de ontheffing niet te rerleenen en hem de bouwvergunning af te geven onder bepaling dat de afstand de zijscheiding ten minste 5 M.moet [bedragen. Reg. bouwvergunning Ho» 2/104. vergunningen worden verleend overeen- Nistig de besluiten hiernevens als bij leen gevoegd onder de nrs. 1/257» l/2o4, '265,2/108. tl ikflV Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. UJ JJ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 462