3 s 9 s a 'o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. l. A.Brouwer Architect namens A.v.d. Bremer bakker Steenhofstraat, Alhier. IV OKoeiewijn. Soest namens L.Smink Kampweg 14 Soesterberg. S.van Leeuwen. Hademakerstr. Soesterberg. KORTE INHOUD. vraagt ontheffing van art.4Q der bouw verordening in verband met het voornemen tot verbouw van de bakkerij aan de Steen- hofstraat sectie H. No. 4983 een kelder te maken ter oppervlakte van 12 M2 met binnenmuurdikte van 22 c.M. en buitenmuur dikte van 27 c.M. De Directeur O.'Jf. advi- seert in zijn rapport afwijzend aange zien de muurdikte moet zijn 33 c.M. bij een oppervlakte van 12 M2. Wethouder Koenders ziet tegen het verlee- nen van de ontheffing uit technisch oog punt geen bezwaar. De Voorzitter geeft de vergadering ernstig in overweging de ver ordening toe te passen en maakt van deze gelegenheid nogmaals gebruik den wethouder van 0..7. te verzoeken met het ontwerp eener nieuwe bouwverordening bij het col lege te komen. verzoekt ontheffing van art.14 sub 5 der D bouwverordening betreffende het verbouwen van een bestaand woonhuis aan de Radema- kerstraat De directeur van O.W. adviseert in ver band met het bepaalde in voorwaarde no.1 deze ontheffing niet te verleenen volgens de ingezonden situatie, maar onder de voorwaarde dat le.het te verbouwen huisperceel moet met den voorgevel over de breedte van het geheele perceel sectie E.no. 1944 in de rooilijn worden geplaatst zoodat van grens tot grens een gesloten bouw wordt verkregen, een en ander volgens nader door B. en 17. goedgekeurde plan- nene. 2e.Al de grond van het perceel sectie E no. 1944 voor de rooilijn gelegen moet kosteloos aan de gemeente worden af ge* s taan 3e.Voor aanleg van een trottoir moet door aanvrager een som in de gemeentekas worden gestort groot I6J2 x f l8,- is f 297.-. 4e.De kosten, ontstaan door het verlegg® van dienstleidingen, meterputten e.d» moeten door aanvrager worden betaald. vraagt toestemming van B. en W. om den Verl.Postweg met een vierwielig motorrij" tuig te mogen berijden Deze weg is "bij besluit van den Raad dezer gemeente dd.29 Mei*29 in beide richtingen gesloten ver klaard, voor motorrijtuigen op meer dan 2 wielen. De politie adviseert in haar rap port van 4 Sept130,no.190/4 afwijzend. Beslol verorc het ve De 1 A.v.d, met ai tot or leend sluit e vergs advies sluit c (J 3 C CC Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 463