BESLISSING. sr "bouw voornemen l de Steen. :n kelder M2 met buitenmuur. 0»W. advi. aange- c.M. bij et verlee- isch oog* r geeft de ng de ver- van deze n wethouder ntwerp j het col sub 5 der verbouwen e Radema- in ver arde no.1 en volgens der de moet met e van het 1944 in zoodat oten boun r volgens urde plan- sectie E legen moet rden af ge* moet door entekas 18,- is verlegge" tten e.d. betaald. om den motorrij" eg is bij ente dd.29 oten ver eer dan 2 haar rap- Ljzend. Besloten wordt de bepalingen van de verordening te handhaven en mitsdien het verzoek om ontheffing af te wijzen Be bouwvergunning aangevraagd door A.v.d.Bremerwordt, rekening houdende met afwijzende beschikking om verzoek tot ontheffing hiervoren bedoeld >verl leend bij het hiernevensgevoegde be sluit no. 2/IO7. De vergadering vereenigt zich met het advies van den Directeur 0.Tf. en be sluit dienovereenkomstig. Aangezien uit het verzoekschrift blijkt iat het adressant's bedoeling is tij dens het bouv/en van een woonhuis op een terrein aan den Verl.Postweg ontheffing 'an de verbodsbepaling te hebben, wordt besloten hem tijdens den bouw doch "iet langer de gevraagde ontheffing te verleenen. 4^ XhoiU? j Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 464