BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Afd.Financiën. De Voorzitter KORTE INHOUD. biedt aan eenige ontwerp-besluiten tot wijziging der gemeente-begrooting voor 1930 in verband, met de op heden avond te hou den gecombineerde besprekingen met de Delastingcommissie over eene eventueele invoering van een baatbelasting vraagt de Voorzitter de zienswijze van het col lege. Spreker geeft eenige toelichting waaruit blijkt dat het de bedoeling is om in de toekomst wegen, die daarvoor in aanmerking komen en die daarvoor door den Raad bij een besluit worden aangewezen te belasten met een zoogenaamde baatbe lasting. Deze belasting komt hierop neer, dat een zeker percentage van de werkelijk kosten verbonden aan aanleg enz. der- wegen worden verhaald op de grondeigenare wier perceelen baat vinden bij den aan leg. Deze belasting zou geheven kunnen worden over een tijdvak van 20 jaar, ter wijl als percentage kon worden aangenomen 75"% van de werkelijke kosten. Wanneer deze belasting zou kunnen worden ingevoerd is er gereede aanleiding het Wegenfonds te liquideeren. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 465