jken toe. ti de kelijk troffen, er te gai wordt ieeldwat ken een worden, llege toe te n dienst begroo an de te. BESLISSING. AANMERKINGEN. Besloten wordt den Brandraad machtiging te verleenen de noodige voorzieningen te treffen met toekenning van een cre- diet ad f 1JO,- maximum» Besloten wordt te bepalen dat het per soneel in vasten dienst bij Openb.^ïer- ken een verloftijd wordt toegestaan van 12 dagen (werkdagen) De beslissingen met betrekking tot de ontwerp-begrooting 1931 zijn vastge legd in de bescheiden, behoorende tot die begrooting. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 470