NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. I,'{ van de der op Vrijlag. den 12 September1920 des namiddags 5 uur. Tegenwoordig de heeren: Mr. ü.Deketh, Burgemeester. A.Endendijk en A.J.G.Koenders, wethouders. SecretarisJ .Gr. A. Batenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 472