3 3 3 3 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. J? ~o XX. Aanduiding van den afzender. De Brandraad De Voorzitter Commissie Open bare Werken. 23. Idem. 12.4. Idem. 12/T. Idem 12 Sept'30 12 Sept'30 12 Sept» 30 12 Sept'30 12 Sept* 30 KORTE INHOUD. adviseert in de nieuw aan te leggen persleiding der waterleiding een 4-tal brandkranen te doen plaatsen, en welj le.pleintje Oranjelaan - Nassaulaan. 2e.tusschen brandkraan W.Pyrmontlaan en hoek Soesterengweg - Verl.Talmalaan, 3e.hoek Soesterengweg - Verl. TalmalaanJ 4e.midden in de Verl.Talmalaan. doet het voorstel den Raad een crediet te vragen ad f 400,- voor het aankoopen] van een telmachine. deelt mede zich te kunnen vereenigen met het voornemen op de gemeentewoning aan den Brinkweg te verhuren aan den gemeentewerkman Ravenhorst. bericht zich niet geheel te kunnen ver-| eenigen met het voorstel van B. en V. den Raad dd. 21 Augf30, No.2/88 inzake rioleering gedeelte Nieuweweg .De conwiii die is van meening dat met mindere rio leering kan worden volstaan waardoor het benoodigde crediet met f 800,- zal kunnen worden verminderd. meent het maken van een plantenkas voor] deze gemeente te moeten ontraden. fordt bes bericht naar aanleiding van de ontwerp voordracht aan den Raad dd. 21 Augt30t®°| 1555 betreffende verbetering en algeheelj vernieuwing van de Beckeringhstraat - Laanstraat - Beukenlaan - Nieuweweg <*a1 de Commissie voldoende verbetering niet I noodzakelijk acht ^Tel acht de Coramissif noodzakelijk dat het rijwielpad en het voetpad aan de Laanstraat wordt verbetei terwijl zij van oordeel is dat het &e" 3 C XA>. 2-1. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 473