r 1 BESLISSING. Overeenkomstig het advies van den Brand- raad wordt besloten aan de N.V.Arnhem- sche Waterl. Mij. opdracht tot het plaatsen der brandkranen te geven. fordt besloten. Besloten wordt aan de Commissie de vraag [te stellen of het niet wenschelijk zoude zijn aan den gemeentewerkman Ravenhorst ter compensatie van het toezivht op de [werf en de bewaking daarvan recht van vrij wonen toe te kennen» en zoo aan verhuur de voorkeur wordt gegeven te willen mededeelen welk huurbedrag de commissie heeft gemeend te moeten stelleh Besloten wordt aan den Directeur O.W. rekening houdende met de opmencing der Commissieeen nieuwe begrooting te vra gen. Besloten wordt omtrent het maken van een plantenkas den Raad geen voorstellen te doen, en deze beslissing mede te deelen aan den Directeur O.W. I^angezien bij het College den indruk he lstaat dat de ontwerp-voodracht niet Ijjoed door de Commissie is begrepen, word l'esloten deze zaak voorloooig aan te r ouden. téu iaL Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. L) Qu^ J h/' l/$ 1' f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 474