n ju, 3 1 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. iJo. De Voorzitter De Voorzitter P.A.van Iffeurs. Soest» De Voorzitter KORTE INHOUD. pe rergade ïoorstel deelte van den Nieuweweg loopende van den Eigendomweg tot de iOL»Engendaalweg dringend vernieuwd moet worden met klin kerbestrating. deelt mede dat de "Pinancieele Commissie zich niet kan vereenigen tïet de voor dracht aan den Raad waarin B. en ff. voor! het stichten van een gemeentelijk badhuisi een verhoogd crediet aanvragen (f55°°>-) en zij den Raad adviseert voor het onder- werpelijke plan geen hooger bedrag toe te staan De Commissie geeft daarbij in overweging te besluiten deze zaak aan het college van B.en TT. terug te zenden, met verzoek te trachten een zoodanig plan te doen samenstellen, dat met het oorspronkelijk toegestane bedrag ad f34.000,- (f 37^75»- minus kosten grond f 3675kan worden ITO ls taan. Daarnevens geeft de Commissie in overwe ging B. en W. te machtigen een prijsvraagI uit te schrijven waarvoor een bijzonder| crediet van f 1000,- voldoende wordt ge acht. brengt ter tafel de opgaven der kohier ||Van de op bedragen betreffende de gemeentelijke in-jjkennis ge komstenbelasting en de opcenten Vermogens| belasting dienst 1929/193° verzoekt den Raad ontslag als onderwijzei| aan de O.L.school Kerkebuurt. stelt voor den Raad machtiging te vragen tot het indienen van een verweerschrift inzake beroep van den Raad betreffende het raadsbesluit van 18 Dec.1929* tot op neming van kasgelden Besloten het gevra Mordt bes <y S S 3 CC O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 475