1 7 BESLISSING. >sloten wordt hiermede genoegen te nemen langezien door den Raad "bij zijn besluit m 28 Juni 1930 ,No.1317/5 crediet Is toegestaan van f 350»" wordt besloten Tien Raad alsnog een verhoogd crediet aan te vragen van f 150,- zoodat totaal beschikbaar komt f 500,-. besloten wordt den Raad mede te deelen lat het college niet voornemens is het liet aangenomen voorstel opnieuw ter |tafel te brengen doch dat zeer spoedig roorstellen zijn te verwachten met betrek jing tot de verbetering van dezen weg en 1 jtot dekking der daaraan verbonden kosten loor middel van heffing eener baatbelas ting. 5esloten wordt Le. als vergunningsrecht over het tijd vak van heden tot 1 Mei 1931 vast te stellen f 37,50; behoudens de verschuldigde betaling van het onder le genoemde vergunnings recht aan F.A. van Thienen bakker te Soest vergunning te verleenen voor den verkoop van sterken drank in 't klein voor gebruik elders dan ter plaatse van verkoop in de voorkamer van het perceel kad gem.Soest sectie H.no. 1544 ,l54-5 plaatselijk gemerkt Burg. Grothestraat 15» M/l Sfjj. o-ld hS* U üa. V is pc V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. V CtJl I IS/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 482