pr. 3 p9. T3 3'} si. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. E "o Aanduiding van den afzender. Bestuur van de Engendaalschool Voorzitter Geneesheer Direc teur van het sa natorium Zonne gloren» Afd.financiën. Be Voorzitter KORTE INHOUD vraagt beschikbaarstelling van f 1948,95® Wegens n voor aanschaffing van schoolmeubelen en I van de s leermiddelen De Raad verleende bij be.B beschikt sluit van 18 Juli 1930 zijn medewerking.® f 1945»$ doet het voorstel Mr. F.A.Molster in lichtingen te vragen naar den stand van zaken betreffende het aanhangige beroep tegen de beslissing van den Rechtbank te Utrecht inzake toepassing van de bouw. verordening (wegenfonds). vraagt mondeling door tusschenkomst van den secretaris eenig antwoord op de aan den Directeur van O.T. in een onderhoud gevraagde mogelijkheid tot aankoop van gemeente-gronden, gelegen achter en terzijde van het sanatorium. Van de Commissie inzake grondverkoop is onder dagteekening van 4 Aug.j.1. no.111 17-1 een voorloopig/ advies uitgebracht Naar aanleiding van dat advies deelt de Voorzitter mede dat hij zich met de sil atie -teekening daarbij gevoegd niet ge heel kan vereenigen, aangezien een mooi stuk natuurschoon in handen van Zonne gloren zou overgaan. Spreker deelt zijn meening aan den 'Wethouder 0.77. mede met verzoek een en ander nog eens nader te bezien alvorens aan den Geneesheer- Directeur antwoord te geven. fordt be Besloter verder i heer We1 vraagt of de door P.Kalff in de gemeente kas gestortef 5°»" waarborgsom voor transportkosten van een in schenking gevel strook grond aan hem kan worden terugbe taald, nu bij raadsbesluit van 10 Febru ari No.1232 de grond in schenking is aan-| vaard met de bepaling dat de kosten voor overdracht komen voor rekening van de ge*j meente acht het besluit, genomen in de vergade ring van 9 September j.1» terzake ont heffing art.14, sub 5 gemeentelijke bouwverordening aangevraagd door W.Koe- lewijn te Soest voor zijn principaal L.Smienk, wonendê te Soesterberg Kamp weg 14 niet juist geformuleerd, en stelt thans voor: Nadat de dat hem 1 i taris is thans in I overgegas de betas Wordt b< 3 Cö Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 483