HA. c^S. BESLISSING. 1948,95 elen en bij be- werking. Wegens misstelling wordt in afwijking van de aanvrage van het schoolbestuur i beschikbaar gesteld een bedrag van f 1945,95. té ai r in- and van beroep tbank de bouw-! fordt besloten. mst van de aan derhoud op hter en koop is no.111" ebracht eelt de et de sil niet ge en mooi 2onne- elt zijn ede met der te heer- Besloten wordt deze aangelegenheid nu verder in handen te stellen scan den I heer Wethouder O.W. /~ik/ té bj gemeente' oor cing gevel terugbe- 5 Pebru- is aan* ten voor tn de ge* Fadat de Voorzitter heeft medegedeeld dat hem bij een onderhoud met den No taris is gebleken dat de strook grond thans in eigendom aan de gemeente is overgegaan wordt besloten aan P.Kalff de betaalde f 5°»~ terug te betalen. rergade- i ont- ;eli jke W.Koe- iaal Kamp en fordt besloten. - Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1 4 y l- y*-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 484