jto. (JHV "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Hl. Nederlandsch Incassobureau voor Artsen. Hilversum C.Top. Amersf oortschestir Soesterberg. gezondheidscom missie. Baarn. KORTE INHOUD. Ie. het besluit van 9 Sept. in te trek ken 2e. het verzoek van W.Koelewijn hierbo ven bedóeld af te wijzen. 3e. naast de afwijzende beschikking aan adressant mede te deelen ,dat een ontheffing mogelijk zou kunnen zijn» wanneer voldaan wordt aan de voor waarden door den Directeur van O.W. in zijn rapport van 4 Sept*30»Ho.l55/j 28 xaxabtxxs±iisuui gesteld. Adressant zal alsdan een nieuw verzoek moeten inzenden. verzoekt betaling van de vordering groot f 60,- ingediend door Dr.IJVessel te Hilversum# wegens behandeling van Jannet,] Harskamp - Sijberden in het Diaconessen- huis aldaar van Dec.1927 tot Juli 1928. 27 Aug.30' vraagt vergunning ingevolge de Hinderwet tot wijziging der bestaande banketbakke rij in het perceel Amersfoortschestraat no. 2» kad. gem Soest in Sectie S.No. 1988. rapporteert een klacht van J.v.d.Beere- kamp inzake hinder van het neerwerpen van slachtafval achter een perceel van A.Beemer, Koninginnelaan 116 alhier. De Inspecteur van Politie rapporteert daartoe 2 Sept.l930,No.l9O/4 dat Beemel zijn contract tot het ontvangen van slachtafval heeft verbroken zoodat de verontreinig»! van het terrein niet meer plaats zal "vilnden. (^43. De Voorzitter brengt ter tafel een rapport van de vrij* brandweer Soest betreffende gecombineerde oefening met de brandweer Amersfoort,op 23 Aug.1930. In het rapport zijn enkele wenschen met betrekking tot het materieel opgenomen 3 3 03 Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 485