4J'. At 3 BESLISSING. Alvorens hierop te beslissen zal aan het I Diaconessenhuis inlichtingen worden verzocht of onder de betaalde verplegin^skosten niet is begrepen de kosten van de genees kundige behandeling, evenals zulks gebruikelijk is in vele andere ziekeninrichtingen waar armlastigen worden opgenomen. Aangezien aan de wettelijke voorschrif ten is voldaan wordt de vergunning verleend. Besloten wordt de stand van zaken aan de Gezondheidscommissie mede te deelen en aan de politie op te dragen eenig toezicht te blijven uitoefenen. Besloten wordt het rapport te zenden aan den Brandraad met verzoek te wil len dienen van bericht en raad. l l/£> t> i V4 li Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag, AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 486