7 B E S L I S S I M G Besloten wordt aan het Bestuur der Utrechtsche Provinciale Brandwtrerbond Mede te deelen dat deze gemeente in beginsel bereid is zijne regeling van onderlinge hulpverleening bij brand te aanvaarden doch dat het college in verband met de geografische ligging der gemeente Soest ten opzichte van de hiernevens vermelde Gooi-gemeenten, teati het standpunt inneemt dat Soest ook deelneemt aan de onderlinge hulp verleening in het Gooi voorzoover die is ontworpen in het rapport toege zonden door het Bureau van de Belangenf coinmissie in t Gooi te Hilversum wanneer de Gedeputeerde Staten van Hoord Holland en Utrecht de regeling zullen hebben aanvaard. Besloten wordt aan adressant te be richten, dat het college geen termen aanwezig acht van het gemeenteplsrtsoen eenigen grond te verkoopen. De vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens als bijlagen gevoegd en geboekt onder de nrs 1/193, 1/266, I/267, 2/109 De vergunning aangevraagd door J. ReimsLn Jr. alhier ,No. 8/110 wordt geweigerc. op grond van art. 30 der bouwverorde ning. Aangezien de bouwer reeds met den bouw was aangevangen zal hij worden aan geschreven binnen acht dagen het daar gestelde af te breken. Voorts wordt geweigerd de bouwvergun ning .gevraagd door C.van Zijll en anderen te Soesterberg op grond van art. dei- bouwverordening. AANMERKINGEN. '^4 w" 11 f d \t oJ^L 3^c Besloten wordt op de gronden,genoemd in het rapport van den Directeur O.W. het verzoek af te wijzen. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 488