v' kU BESLISSING. Besloten wordt te berichten dat tegen het bouwen van een schuurtje geen be zwaren bestaan. Besloten wordt den Directeur van 0.77. op te dragen de verbreeding voor te bereiden. Overeenkomstig het voorstel van den Directeur wordt besloten de levering op te dragen aan den brandstoffenhan- delaar W.Sukel alhier voor de totaal som groot f 1447,-. Besloten wordt aan het verzoek te voldoen en van dit.besluit aan adres sant mededeeling te doen. Besloten wordt evenals vorig jaar het verzoek af te wijzen. Besloten wordt aan de Arnhemsche Wa terleiding Mij. opdracht te geven m±±x x&EsiMg de werken, omschreven in haar offerte van 22 Aug.1930 ,no.209/2622 voor de daarin vermelde prijzen uit te voeren. v/V krft 1. rjJ*L v" i* Notificatie Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 7* /J/J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 492