a k 0' a u w 6 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. "o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Gem.secretaris. Voorzitter deelt mede dat het gemeenteraadslid den heer T.F.H.Busch hem heeft verzocht in de vergadering andermaal in behan deling te brengen het verzoek van Iffej, B» Altena om vergunning tot grindgraven in een stukje gemeentegrond, gelegen nabij den Bolder, desnoods tegen bèta- ling van huur of pacht van den grond. brengt in behandeling een door hem ontworpen verordening tot heffing eener baatbelasting 3 G 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 493