4f idslid verzocht i behan- van Mej, 'indgrave: ;elegen ;en beta« i grond. hem ing eener BESLISSING. Besloten wordt het adres uit het archief te lichten en om advies te zenden aan den Directeur 0.7T. Pe verordening wordt behandeld en na eenige wijzigingen voorloopig vastge steld. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. I/S H/S

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 494