5 lx. 3l>' s s "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gemeentesecretari s 22-9-30 3 l) J. Lh. J .Wv.d.Craats. Soesterberg. Missie Naaikring p/a Mej.J.M.Smit Steenhofstr.80 Voorzitter KORTE INHOUD. "brfflgt rapport uit naar aanleiding van een opdracht gehouden bespreking met eerstaanwezend ingenieur 2e Genie Com dement te Amersfoort, die bij schrijvej van 14 Juli 1930 mededeelde dat bij den aanleg van de Batenburglaan een gedeelti rijksterrein als wandelpad in gebruik genomen. Uit de besprekingen is komen te staan, dat inderdaad een strook ri'jl grond in de Batenburglaan is opgenomen aandien het voor de gemeente van belai| is het perceel in eigendom te hebben, viseert de Secretaris in zijn rapport 11 het departement van Defensie in corresai dentie te treden om het perceel in ei gendom te verkrijgen. Met het oog op de wensch van den commandant van de Militai Luchtvaartafdeeling tegenover den Burge' meester geuit om den weg loopende achte: het hoofdgebouw van het vliegkamp om te leggen en de wensch van de gemeente om Batenburglaan langs het vliegkamp door trekken tot het Heezerspoor verdient het naar het oordeel van ci en secretaris aanbeveling deze drie punten als één za; te beschouwen en als zoodanig bij den eerstaanwezend ingenieur voor te dragen met verzoek zoo mogelijk met voorstella te komen. verzoekt zijn belooning voor het schooi! maken der openb.lagere school te Soeste berg te brengen op f 37>50 Per maand. vraagt toestemming voor het houden een< loterij |22 Besloten taris, va Sept.] eerstaam eenkomst: erkenninf onderzoei leggen ve sing een is genome digheid, rein is s gebrachte Oorlog. I Besloten stellen 1 het v< stelt voor den aannemer J.J.Mets in vi band met het raadsbesluit van 19 dezer tot niet toestaan van een verhoogd ere diet voor de stichting van een badhuist een schrijven te richten waarbij hen wordt medegedeeld dat de gunning hem onder voorbehoud gegeven thans wordt ingetrokken. Wordt bei Cl) 3 G 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 497