22 BESLISSING. Besloten wordthet advies van den secre taris, vastgelegd in zijn rapport van Sept.1930 op te volgen door aan den eerstaanwezend ingenieur een dienover eenkomstig schrijven te richten met de erkenning dat ets fitsjnssKis na gehouden onderzoek is gebleken dat bij het aan leggen van de Batenburglaan per vergis sing een gedeelte rijksgrènd in beslag is genomen tengevolge van de omstan digheid, dat als grens van het rijkster rein is aangehouden de ter plaatse aan gebrachte palen van het Departement van Oorlog, (thans Defensie). iing van ng met dn nie Cf0mm schri j ven t bij den n gedeelt gebruik s komen t. rook ri'ji ogenomen fan bela; hebben, rapport 3 1 corresji L in ei oog op ie Milital ien Burge ide achtei iinp om te eente om unp door verdient ecretaris Ls één oij den te dragen oor stellei et schoongNBesloten wordt het verzoek in handen te te SoesteStellen van den Wethouder van Onderwijs. maand. ld en een< p het verzoek wordt gunstig beschikt. os in i 19 dezer oogd ere- badhui si 'bij hem iing hein is wordt Wordt besloten. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V AANMERKINGEN. üJyiL /h/ Q

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 498