BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. De Brandraad Directeur O.W, J. Kaats. Directeur 0."7. P.Bijstra. Julianastr.3b. Voorzitter v/h Ned.Hfïi jkbouw te Soesterberg 29-8- '30 Nol/yi 22 -9'30 No24/4/3 KORTE INHOUD. adviseert tot betaling van de bijzondere werkzaamheden verricht door brandweer-I lieden bij het nablusschen en uithalen van een hooiberg. Het totaalbedrag ,dat daarvoor zal moeten worden beschikbaar gesteld» bedraagt volgens opgave van de afdeeling Financiën f 6l,S4. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning met de daarbij be- hoorende teeKeningen en adviezen. vraagt ontheffing van artikel 40 der bouwverordening in verband met zijn voonl men om de keldermuren der te bouwen schuif bedoeld bij de vergunning van 12 Augustus! j .l»Reg.l/2ol te mogen optrekken ter diktl van 22 c.M. in plaats van 33 c.U. De Direc| teur van O.V. adviseert in zijn rapport van 18 dezer No. 156/9 afwijzend. zendt afschrift van een offerte van de P.Ü.E.M. ter zake uitbreiding straatver lichting, t.w.s aan den Heidreweg Luit. Koppenlaan en Verl.Schoolweg. De totaal- kosten bedragen f 196,77. verzoekt verwijdering van een boom ,staa| de voor zijn perceel.aan de Julianastr. De directeur O.T. adviseert in zijn rap-| port van 22 dezer No. 25/20/2 de boom te rooien en te verplaatsen naar de Soester- bergschestraat. De kosten van verplaats^ bedragen f 6,50. vraagt toestemming voor een verloting. fte toester Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 499