BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. H. Akkerman. Braamweg 13a. Soest Directeur Staats Boschbeheer Utrecht* Geneesheer Di recteur Rijks Krankzinnige- Gesticht te Eindhoven. Bestuur E.H.B.O. Directeur O.T. A.A.v.d.Zouwen. Soest. Directeur O.W. 2 8-8-MO No. 80/4/3 KORTE INHOUD. verzoekt andermaal verlenging van den termijn binnen welken zijn perceel van goed drinkwater moet zijn voorzien. doet naar aanleiding van het ingestelde onderzoek naar de toestand der gemeente- bosschen het voorstel aan het Staats Bosch beheer op te dragen een overzichtskaart, aangevende de bosschen met beschrijving en eenvoudig bedrijfsplan, te vervaardige De kosten zullen naar schatting f 125»- bedragen daarbij niet gerekend de kosten wegens hulp bij het meten zendt ter teekening een verpleegcontract voor den krankzinnige F.B.J.M.Hinderdael, in dat gesticht geplaatst op last van de Arrandissements Rechtbank te Utrecht vraagt toestemming voor het houden eener verloting. adviseert tot uitbetaling der resteerende f 5^0,- aan den aannemer der o.l.school te Soesterberg. Dit bedrag ad f 5^0,-- te vermeerderen met f 29,17 wegens rente. bericht dat hij van den koop der compost moet afzien. adviseert tot plaatsing van A.G.A.waar schuwingsborden bij de tramkruisingen Banningstraat,Amersfoortschestraatweg Postweg- Rademakerstraat en Schoolweg- Rademakerstraat. De Inspecteur van Politie rapporteert dd. l6Sept193^ »No .207/4 hier voor te bezigen reflecteerende waarschuw! seinen aangeduid als zijn 5 in Ket nor maalblad van de hoofdcommissie voor Nor malisatie in Nederland Uit het rapport van den Directeur blijkt dat deze borden f 295,- zullen kosten inclusief plaatsen nn verven der palen. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 501