'4i BESLISSING esloten wordt den termijn voor de 'laatste maal te verlengen tot 1 Jan, '931. esloten wordt aan het Staatsboschheheer Lpd.racht te geven overeenkomstig zijn 'oorstel De kosten te bestrijden uit 'e rekening Grondbedrijf. esloten wordt het contract te teekenen. .esloten wordt de toestemming te verleenen fesloten wordt aan den aannemer f 529 »17 t te betalen. esloten wordt aan den Raad voor te tellen het raadsbesluit van d en tot verkoop van compost aan A.v.d ouwen in te trekken. esloten wordt den Directeur van 0.5. te .chtigen tot aankoop en plaatsing van e borden over te gaan en hem daarvoor en crediet te verleenen tot een bedrag a f 295, 2c f HaL urn 3 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. .1IH

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 502