m j». BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. De Voorzitter Directrice van 2R-9~'3° de Posterijen en Telegrafie. D.v.d.Broek en J.v.d.Berg stelt voor het verweerschrift hij den Raad van State in te dienen in verhand met het heroep ingesteld tegen het h sluit van Gedeputeerde Staten terzake het aangaan van kasgeldleeningen overeet komstig het hierhij gevoegd ontwerp g te keuren. stelt voor met ingang van 1 Rovemher e,k de helooning van den nachttelefoondienst A,M.Brumsteede te hrengen op f 3,- per nacht. deelen als leden van het Burgerlijk Ara hestuur mede dat zij een eventueele herbenoeming als lid van het Burgerlijk Armbestuur willen a.anvaarden. ffordt hes esloten i Dilege g( itelling i ;elefonis1 liovemhei Besloten leden D.v 'herbenoem Ut (J 3 3 CD O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 503