4 ij den verband en het te terzake en overeet twerp goei vember e,l f o ondienst 3,- per BESLISSING. ordt besloten. esl rlijk Arm' ntueele urgerlijk oten wordt te berichten dat bij het oilege geen bezwaar bestaat tegen vast stelling van de belooning van den nacht- ielefonist op f 3 per nacht .ingaande November e.k. Besloten wordt den Raad de aftredende leden D.v.d.Broek en J.v.d.Berg voor herbenoeming voor te dragen. V ermelding indien van uitgegane geen is gehoudei het stuk minuut Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 21/. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 504