f, fH 3h jm. Jsl J*3- j'8? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. voorzitter Weth.Onderwijs A.B.T.B. Afd. Soest tiem. Secretaris Upz.van ^ouw-en woningtoezicht. wethouder onderw. 'V .A.L.Couturier. li.T.v.VIiet -^ir. O.W. 25-9-30 27-9-30 22-9-30 151/11 19-9-30 KORTE INHOUD. stelt voor naar aanleiding van het rap. port van den directeur van O.W. van 28 Augustus 1930 ^oj80/3/4 over te gaan tot| aankoop en plaatsing van 4 waarschuwingsJ borden,t.w. in de EikenlaanjEerdinand ttuijcklaan^'.C.Kuijperstraat bij de UieJ westeeg en C. hui jperstraat v.'«eedesti,| he kosten bedragen f 65,50* Besloten uitvoerii j-ndien ni IO.W. moe] [plaatsen straat-v is van d' vergunni: Doet het voorstel op de begrooting I93C een bedrag van f y0,00 uit te trekken-eJ gens belooning voor het schoonhouden vanÉ..,._j+ v.~ de schoollokalen der O.U.L.ü.school. Vraagt beschikbaarstelling van een ver warmd en verlicht schoollokaal voor het houden van een Landbouwcursus. Rapporteert het onderhoud met den Voorzil ter van het melkcontrolestation te Amersl foort, in verband met de subsidieaanvragl voor 1931* Brengt rapport uit van zijn bevindingen! bij de controle over de open sloot achtl de huizen van den Heuvelweg. stelt in verband met het ontslag,verleel| aan P.A.v.Meurs,onderwijzer aan de ü.L. school Kerkebuurt(raadsbesl.van 19-9-3°! voor dit ontslag te doen ingaan op 3^ a.s. of zooveel eerder als in de vacatu:t| zal zijn voorzien. verzoekt de straatverlichting gedurende den nacht te laten doorbrandenzulks met het oog op de veiligheid van persoon en goederen. deelt mede 29 dezer zijne werkzaamheden voor halve dagen te kunnen hervatten. Je wetho gelegenh I heer G.H voor afd [Besloten stellen gezien h het geen erkende een twee dit verb zoek van Utrecht aan vori ("besloten politie len of 2 gelen zi wordt be besloter specteuz 1beslotei 1 ten,dat durende den waai College twederom t taak eet sloten i tijdeli, opzicht' zaken, de rech ooilege 3 G 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 507