BESLISSING. een ver voor het Besloten wordt den -üir.van O.tV. tot uitvoering te machtigen, j-ndien naar het oordeel van den Dir.van jo.W. mocht noodig blij ken,dat voor het plaatsen van een hord hij de Jj'.C.^uijper straat-v.Weedestraat vergunning noodig is van den Kijkswaterstaat,zal deze vergunning worden aangevraagd. hordt besloten. pe wethouder van Onderwijs zal deze aan gelegenheid met het hoofd der school de |heer G.H.Veenstra bespreken en daarna Ivoor afdoening zorgdragen. [Besloten wordt aan den Raad voor te stellen geen subsidie te verleenen,aan- rgezien het college van oordeel is,dat het geen anbeveling verdient naast het erkende Melkcontrolestation te Utrecht een tweede inrichting te stèthen in [dit verband wordt besloten op het ver zoek van het melkcontrolestation te Utrecht de subsidie toe te staan,gelijk ;aan vorig jaar(1930)t.w. f [besloten wordt aan den inspecteur van ■politie te verzoeken te willen mededee- llen of langs politieoneelen weg maatre gelen zijn te treffen. ïwordt besloten. edu rende zulks me* li besloten wordt het advies van den in- rsoon en specteur van politie in te winnen. besloten wordt den directeur te berich ten,dat goedgevonden wordt,dat hij ge- purende halve dagen zijne werkzaamhe den waarneemt. Het is de wensch van het Sollege,dat hij de leiding aan de afd. (Wederom op zichTïeëmt,döi5h om zijn taak eenigszins te verlichten wordt be sloten de afd.bouw-en woningtoezicht tijdelijk in handen te geven van den opzichter jTh.v.Noesel,die omtrent saken, bouw-en woningtoezicht betreffen de rechtstreeks kan adviseeren aan het ooilege. Kil». V~ xf Jt llcrï. M iln. tyS otJLs Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. IS {S* O-A AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 508