BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. •n.v. lied.-Bouw-en a annMyDu s sum ■^.Scheff er.S.berg 26-9-30 26-9-30 Dandmeeter kadas terAmersfoort 24-9-3° van wely I6-9-3O Jsv(ieerestein ,s Autobusdienst 126-9-30 de vennootschap beveelt zich aan voor het maken van verharding op voetpaden en rij.' wielpadenalsmede aanleg van wegen. verzoekt over de door hem gestorte waarborg som,ad f 428,00,bedoeld in het raadsbesluiï van 29 Mei 1§29 NoJ5^4(grondaankoop! re| te te vergoeden. drukt zijn spijt uit over een gebezigde uitdrukking door den voorzitter in de raadsvergadering van 28 Juli 193°»waarin Ide voorzitter zou gezegd hebben,dat het raadsbesluit tot ruiling van grond met de 1N.V"Heidebloesem" eenige wijzigingen be hoeft,omdat de weg door het kadaster ver keerd uitgezet is geworden. Dit laatste is iniet juist,aangezien de foutieve uitzet ting is geschied door het verstrekken van een foutieve kaart vanwege de gemeente, verzoekt vernieuwing van de waterleiding iij zijn woning aan de Beetzlaan. Je Directeur! van U.W. rapporteert 24 September 193° ^o!| 7°/l/2,dat de kosten zullen bedragen f 99»! endat vanneer besloten wordt de waterleidi| te leggen van de badkamer naar de kleine voor slaap kam er met afvoer voor een te plaal sen waschtafel, de kosten zullen moeten ve| hoogd worden met f 3S»°°* zendt een winterdienstregeling voor de autobusverbinding Soest-Soesterberg. Op uiSI diging komt in de vergadering de heer J.GI jBruigom Jnr. mede-directeur der Vennootschl pe voorzitter deelt mede het noodig geoar-!] I deeld te hebben de nieuwe dienstregeling aan eene bespreking te onderwerpen,aange zien blijkt, dat het voornemen bestaat de route te wijzigen,door niet meer te gaan ov| het Hart-Beukenlaanenz doch rechtstreeks j van Nieuwerhoek,Eikenlaan over den «ijkswe^ Spreker vraagt naar de reden dezer wijzigi*1 Door de directie wordt medegedeeld,dat van thans gevolgde route zeer weinig door de be woners langs die wegen van de autobusdienstl wordt gebruik gemaakt, terwijl door wijzigi! van de route de Vennootschap in staat is ®e| dere autoverbindingen met Soesterberg tot stand te brengen.^e voorzitter vraagt of directie bereid is op marktdagen 1 of 2 <Üe|| sten over de bestaande route in te lasschen| Hiertoe heeft de directie geen bezwaar. V°c merkt de voorzitter op,dat de ontwerp-diens! regeling aangeeft,dat eene directe verbindi| zou ontstaan van S.berg naar Baarn,hetgeen Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 509