BESLISSING. voor het en rij.' n. e waarborj adsbeslul' oprei ezigde n de waarin at het d met de ngen be ter ver- aatste is! ui tzet- kken van eente. leiding ii Directeur 1930 Noi gen f 99, aterleidi kleine n te plaal moeten vel besloten wordt deze aangelegenheid in ■handen te stellen van den weth.van O.W. teneinde zich ter plaatse te gaan over tuigen van de deugdelijkheid der gele verde werken in omliggende plaatsen. op grond van billijkheid,zal aan den Kaad worden voorgesteld het raadsbe sluit aan te vullen,door eene bepaling lat over het bedrag der waarborgsom van af den dag van storting tot den dag van overdracht ttan den grond 5% rente zal worden vergoed. Ilanden landmeeter zal worden medege- jdeeld.dat wanneer deze uitdrukking inderdaad door den voorzitter is gebe zigd, deze op een misverstand berust en gaarne van de zijde van het college wordt teruggenomen. besloten wordt de waterleiding te ver nieuwen en daarvoor een bedrag beschik baar te stellen van f 99»00. |Dit besluit aan M.M.van '«ely mede te ideelen, onder toevoeging,dat de door trekking der leiding naar de voorslaapkaimer met afvoer niet voor rekening der ge meente wordt genomen. Lg geoar- oegeling i,aange- i staat de te gaan ov ïtstreeks 1 nijkswegj wijzigt l ,dat van Loor de be >busdienstl >r wijzigi| ;aat is me| >erg tot lagt of de| of 2 diefl s lasschen| ;waar. Voc 1,hetgeen J e f s/js. 5 Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. E cLxjtJU—V WI4. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 510