Jf Jf ito BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. "o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. üed.staten utrecht v oorzitter •Hoofd der O.L. school 3eetzlaan. •uir. O.W. kommissie O.W. 27-9-30 t&QA. kommissie inzake onderzoek O.W, technisch Ambte naar Gasbedrijf 3O-9-3O door het Ooilege niet kan worden goedge. keurd. De directie zegt, dat zulks niet de bedoeling is,doch dat uit de ontwerp, dienstregeling enkel valt op te merken, dat gestreefd is eene goede verbinding te maken van Soesterberg naar Baarn,door aan te sluiten op de dienst Amersfoort-Baarn, Tenslotte vraagt de voorzitter of de dire tie de toezegging kan doen wijziging te brengen in de thans aangeboden dienstre geling wanneer mocht blijken dat gegronde klachten omtrent wijziging der ro*te tij het Ooilege binnenkomen. Deze toezegging wil de directie gestand doen zenden besluitwaarbij aan de gemeente ingevolge de Hinderwet vergunning wordt verleend tot het plaatsen van een benzi nepomp bij Openbare werken. stelt voor de geldleeninggroot f 73000,- aangegaan bij het Wed.en Weezenfonds van Europeesche Burgerl«Ambtenaren in lied. I dië te s-Gravenhage per 1 Januari 1931 vervroegd af te lossen en dit aan den geldschieter mede te deelen. Verzoekt alsnog de Herfstvacantie vast stellen van 20-25 October a.s. Biedt ter behandeling aan eenige verzoei om bouwvergunningen .vergezeld van de no dige teekeningen en adviezen. Adviseert aan den gemeentewerkman M.Ra- venhorst de woning aan den Lange Brinkweg te verhuren voor f 2,5U Per week en aan belanghebbende een persoonlijke toelagfl toe te kennen van f 1,2° per week,in ver band met het toezicht op de werf en geto wen en het voederen van het paard,enz. Verzoekt voorzooveel noodig bescheidend trekking hebbende op drtxcrHrikKr het door Commissie in te stellen onderzoek ter üe schikking te stellen van den Voorzitter den Secretaris. Zendt uitslag gehouden aanbesteding bouW van een schuur. 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 511