Ui SU. n goedge- lks niet ontwerp, merken, binding tel n,door aanl or t-Baarn.l of de dire| iging te dienstre- t gegronde! roHte bij f oezegging emeente ng wordt en benzi- f 73OO0,-I fonds vanl in lied. ij ari 1931 an den ie vast 'I e verzoei an de no;-1 an M, Ra- e Brinkweg k en aan toelage ek,in ver f en gebod rd,enz. cheiden/e het door d. ek ter be orzitter ding bouwq BESLISSING. Besloten wordt de ontwerp-dienstrege- ling.zooals die bij schrijven van 26 September 193° is ingekomen goed te keurenwanneer deze met eenige diensten op marktdagen is uitgebreid over de thans gevolgde route,n.1.Hart-B kenlaan.enz.-We directie zal zoo spoedig mogelijk een gewijzigde dienstregeling inzendenrekening houdende met de besprekingenhiernevens vastgelegd. alhoewel blijkens aanteekening de directeur van O.W. van de vergunning kennis heeft genomen, zal alsnog ver zocht worden te willen mededeelen of de geplaatste benzinepomp inderdaad voldoet aan de voorwaarden,doar de Ged, Staten in hun besluit vermeld. Wordt besloten. Besloten wordt niet op het verzoek in te gaan. De vergunningen worden verleend over eenkomstig de besluiten,hiernevens als bijlage gevoegd en geboekt onder de nrs: 1/268-1/269-1/272-en 2/114. Besloten wordt aan M.Ravenhorst de vraag te stellen of hij op deze voorwaarde tot het huren der woning bereid is en zoo ja, aan den Raad voor te stellen overeenkomstig het ad vies der Commissie van O.W. De gemeentesecretaris wordt volledig gemachtigd de bescheiden op aanvrage der commissie beschikbaar te stellen. Besloten wordt omtrent de gunning het advies in te winnen van de Gascommis- sie. eu- ^Al 1 i o Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. P oJcLjuM^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 512