r e s I fa I ÓOf iöe£. i fa BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Technisch ambte naar Gasbedrijf -°est.v.h. Diacone senhuis H.sum. s- 29-9-30 I ÖO<i. Red. Mil.Bond Afd Soest. ue Gommissie 0.i3. voorzitter. Voorzitter. «ethouder Onder wijs. 30-9-30 KORTE INHOUD. Zendt rapport.betreffende de ingekomen gegevens omtrent verkregen resultaten met Ga sverwarmings installatie en in schole deelt mede,dat onder de verpleegkosten niet zijn begrepen de kosten van genees kundige behandeling. vraagt vergunning tot het houden eener collecte op 7 October 193°» adviseert andermaal tot vernieuwing van Soesterb. straat .gelegen tusschen den Rijk straatweg en Eikenlaan.door middel van een klLnkerbestrating. Stelt aan de orde de vaststelling van he verslag betreffende het Wegenfonds over 1929. Stelt voor aan den ambtenaar v.d.Woude zijn maandsalaris over te zenden,minus f 75.00 ter nadere verrekening. Stelt voor aan den Min.van Binnel.Eaken Landbouw een adres te richten.waarbij te kennen wordt gegeven.dat het voornemen b staat in deze gemeente een Wintercursus laten houden in Pluimveeteeltteneinde daarmede in de behoefte van het elementai Landbouwonderwijs te voorzien. Tevens aal verzocht worden in het genot te mogen *of den gesteld van een Rijkssubsidieten bedrage van f 57»50. 4) c CT> "O i- Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 513