J%. yy-'us BESLISSING. Besloten wordt het rapport met de daarbij behoorende stukken te zenden aan de Ged. Staten,die daaromtrent bij hun schrijven van den /p 1930,afd. 3 Ho hebbed ver- O- zocht. Besloten wordt alsnog over te gaan tot betaling van de declaratie van pr.Hessel,arts te Hilversum, tot een bedrag van f 60,00 wegens geneeskun dige behandeling wijlen Jannetje Harskamp-Sijberden,gedurende het Üjdvak December 1927 tot Juli 1928. e iiirsjsiKMKxxsciixaxX Inspecteur van politie adviseert gunstig. 3esloten wordt de collecte toe te staan,onder voorwaarde,door den In specteur van politie gesteld. Besloten wordt de voordracht aan den Raad van 12 Augustus 193^ No;1440 te handhaven. Besloten wordt het verslag overeenkom' stig het ontwerp vast te stellen. Aan èan Ontvanger wordt nevensstaande opdracht verstrektterwij 1 een schrij ven zal worden verzonden aan den Amb tenaar v.d.Woude. ordt besloten. Y J 7* r <Al H 4 h 1 (tsfj jO* V lA X Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. J 1 l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 514