E E 75 1010 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur 0.7. De Voorzitter I 0 II. 'Wethouder Enden dijk. iOlX- P.de Haan. Beetzlaan 77 Soest. 101%. C.A.Zeeman. v.Weedestraat Kp Soest. KORTE INHOUD. biedt ter "behandeling aan eenige ver zoeken om "bouwvergunning met de daarbij behoorende teekenmgen.en adviezen. brengt in voorloopige bespreking de ingekomen sollicitati├źn naar de betrek king van tijdelijk ambtenaar belast met de boekhouding bij den dienst 0.7, De heeren Vethouders en de Secretaris hebben ieder voor zich ee n lijst samen' gesteld van sollicitanten welke het meest voor eene nadere kennismaking in aanmerking komen. brengt schriftelijk rapport uit over zijn bevindingen betreffende het aange legde fietspad langs den Rijksstraat weg Amersfoort - Soesterberg. verzoekt namens de drie samenwerkende bouwvakorganisaties de aanvang der ver ver schaf fing op uiterlijk 1 November a.s en vraagt tevens overleg met de werkvei- schaffingscommissie behoeft ontheffing van art. 14 der bouw verordening in verband met zijn voor nemen om op zijn perceel sectie A.no. 1931 een schuur te bouwen op de rechteb zijgrens. h u 3 C CD Dagteekening en volgnummer. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 517