y/\/ffp BESLISSING. 3e vergunningen worden verleend over- eenkomstig de "besluiten hiernevens als !bülagen gevoegd onder de nrs. I/27O, 1/273, 1/275,1/276,1/277 1/280,2/115, 3e aanvrage oin "bouwvergunning van G.Kui- oers te Utrecht nr. 2/111 wordt ver- daagd |lla onderlinge "bespreking der sollicitant voorkomende op de ter tafel liggende [lijsten, wordt "besloten de volgende sol licitanten uit te noodigen op Dinsdag 14 Octoher a.s. des namiddags half drie in de vergadering van Burgemeester en Wethouders te komen ter kennismaking, t.w. No.2. D.van Harskamp te Bussum. No.3. C.J.Diesveld Jr.te Amersfoort. No.l2.A.Bernard te Leiden No.16.A.Jansen te Hengelo (O) No.30.S.Barten te Krimpen a/d IJsel. Naar aanleiding van dat rapport wordt besloten "bij de Tweede Kamer der Staten Generaal een schrijven in te zenden, inhoudende de intrekking van het "be zwaarschrift dd. Besloten wordt het schrijven te zenden aan de Commissie voor werkverschaffing met verzoek daaromtrent te willen dienen van advies. en Besloten wordt de ontheffing te verleene I* Jf Jr A/I GrO. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 518