1 uux. c J? ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. De Voorzitter P.lI.Roels. Soest. 2-10-«30 brengt in "behandeling een ontwerp besluit tot wijziging der gemeentebegrooting I930J vraagt beschikking over een noodwoning aan den '"ieksl. weg. K>U. 1 J.W.v.d.Craats. Soesterberg. G.van Wijngaarden. Soest. UOXi. M.Scheffer. Soesterberg. vraagt verhooging van zijn belooning voor het schoonmaken der lokalen enz. der o.l. school te Soesterberg. De Wethouder van Onderwijs rapporteert schriftelijk dat hij het gewenscht achtI per 1 Jan. a.s. de beloaning vast te steil len op f 450,- per jaar, doch onder voor-| waarde, dat daaronder begrepen is het schoonhouden van het gymnastieklokaal. Tevens stelt de wethouder voor over de maanden October tot en met December voor het schoonmaken van het gymnastieklokaal f 0,75 per week te betalen waardoor de post schoonhouden school Soesterberg voorl 1930 moet worden verhoogd met 13 x J 0,7j| of f 9,75. verzoeken op denKorteweg een straatlamp te plaatsen. verzoekt in verband met zijn wensch om uitbreiding der waterleiding te willen bevorderen dat de Waterleiding Mij. beslis^ mededeelt wanneer de nieuwe Prise d'eau klaar is .Tevens deelt adressant mede datl hij overweegt een eigen pompinrichting te maken, maar dan verzoekt hij van het Ge meentebestuur garantie, dat hij deze in stallatie ten alle tijde mag behouden. 3 IA) 14114. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. Q •3,+

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 521