Jn 3jo BESLISSING. .Besloten wordt den Raad het ontwerp besluit ter vaststelling aan te "bieden. Besloten wordt een der groote noodwo ningen te zijner "beschikking te stellen en wel de woning voorheen bewoond door GJIeerveldgenummerd 41. Overeenkomstig het voorstel van den Wethouder van Onderwijs worden deze besloten. Besloten wordt het advies van den Di recteur O.W. in te winnen. Besloten wordt aan den heer Scheffer mede te deelen dat het maken van een Prise d'eau door de Waterleiding Mij. afhankelijk is van een door den Raad onder goedkeuring door de Ged.Staten verleende concessie De ontwerp-con- sessie zal zeer waarschijnlijk in de maand ITovember a.s. in den Raad worden behandeld. In deze concessie komt de bepaling voor dat de door de Maatscha- Pij opgenomen verplichtingen in werking zullen treden één jaar nadat de plannen voor de watervoorziening van dit gedeel zijn (Soesterberg) zijn goedgekeurd en ie vergunning^tot uitvoering dezetplan- nen zijn verkregen. Deze plannen zullen binnen één jaar na ie goedkeuring vnn de wijziging der overeenkomst aan B. en ter goedkeu ring worden ingezonden. te iyU. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 522