V '1 BESLISSING. Voorts zal aan den heer Scheffer worden medegedeeld, dat het verleenen van een garantie bij het maken van een eigen oornpinstallatie nimmer door het College zal worden verleend. ├╝esloten wordt de vergunning te weigeren op de gronden door den Inspecteur van Politie in zijn rapport aangehaald. te esloten wordt voortaan de nieuw gebouwde oningen onmiddellijk van een huisnummer voorzien. fesloten wordt de ontheffing te verleenen onder d e navolgende voorwaarden: le. dat voor aanleg en onderhoud in het Wegenfonds wordt gestort een bedrag groot f 196,- van het te bebouwen perceel moet ter verbreeding van den Qlijkeweg koste loos aan de gemeente worden afgestaan en worden overgedragen een strook grond zooals nader ter plaatse zal worden uitgezet en worden aangewezen gemeten lEx. uit het hart van den weg. lordt besloten. 1 s J.u^. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor~ den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. jvfctuivu V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 524