B B BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gem.secretaris KORTE INHOUD. deelt mede, dat de gemeentebode T.Beuzel hem heeft medegedeeld dat hij in de gele- genheid is een woning te huren aan de Talmalaan en hem heeft verzocht de mede- werking van het college te vragen voor beschikbaarstelling van een schuurtje achter die woning. k> J.J.Mets. Aannemer Soest. U)X). Bestuur Afdee- ling Soest van den A.B.T.B. [/(Ol. Be Voorzitter 3-10-» 30 bericht bij aangeteekend schrijven naar aanleiding van het schrijven van B. enh| van 26 Sept.*30 ,Ro. 862 dat naar zijn meening van intrekking der gunning aanbe steding Badhuis geen sprake kan zijn. lo} x. Bestuum Vereeni- ging "Een School m/d 3ijbel" te Soest. Be Voorzitter vraagt beschikbaarstelling van een ver licht en verwarmd schoollokaal voor het geven van een landbouw wintercursus De Tethouder van Onderwijs adviseert het hoofd der O.L.school G.A.Veenstra te dien aanzien gehoord, te besluiten geen schoollokaal beschikbaar te stellen om reden dat in vorige jaren aanhoudend ge bleken is, dat het beschikbaarstellen vi het lokaal aanleiding heeft gegeven tot zeer gegronde klachten. stelt voor den Kaad ter vaststelling aan te bieden een besluit tot belegging van gelden wegens uitloting van een obligati<| Haarlem. verzoekt den Kaad beschikbaarstelling 7aaklieslotei de noodige gelden voor de aanschaffing ïaIBae wetti leermiddelen ten behoeve van de U.L.O. ||.e ver2( school stelt voor den Raad ter vaststelling aaa te bieden een besluit tot het in schend aanvaarden van grond ter verbreeding van de Talmalaan tusschen den Rijksweg en de spoorlijn Utrecht - Baarn. IÉ w 3 C CD "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 525