ha a* yni-r' tl BESLISSING. Besloten wordt aan T.Beuzel mede te fdeelen dat het college bereid is aan (den Raad voor te stellen een bedrag van ff 50,- te zijner beschikking te stellen als bijdrage in de te maken kosten we gens het maken van een schuurtjeechter [onder voorwaarde ,dat hij voor 15 Novem- a.s. de woning boven het Raadhuis leeft verlaten. gesloten wordt deze aangelegenheid aan te houden )vereenkomstig het advies van den 'Tet- [houder wordt besloten geen schoollokaal [beschikbaar te stellen. "'ordt besloten. besloten wordt den Raad voor te stellen wettelijk voorgeschreven medewerking [te verleenen. I'ordt besloten. M1 V o/f l^" <vf iLul~-1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. I (xJ ckjuAx-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 526