r E S -ff "o U)b4- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Ditecteur 0."r. Gem. secretaris Gemeentebestuur Hoogland Urtj 11 Oct'30 8 oct'30 !Me vrv3 c ha i k- Brouver. Soest. biedt ter behandeling aan eenige verzoeJ ken om bouwvergunning met de daarbij te- hoorende teekeningen en adviezen. adviseert in verband met het verzoek vari| J.van den Bremer landbouwer alhier om vergunning ingevolge de hinderwet voor de oprichting van een zuivelfabriek! en de daaromtrent gehouden besprekingen in de Raadsvergadering van 10 dezer de verordening houdende aanwijzing van een gedeelte der gemeente bestemd voor het oprichten enz. van inrichtingen valj lende onder de hinderwet zoodanig te wij zigen dat zuivelfabrieken met een be perkte omvang alsnog in de kom der ge meente worden toegelaten. vraagt of de gemeente in principe berei.| is met de gemeente een overeenkomst te treffen omtrent een onderlinge hulpver leening bij brand vraagt vergunning tot het houden van eenl collecte ten bate van het suppletiefondsj van het sanatorium bonneglofen De Inspecteur van Politie adviseert gunstig. CJ 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 529