ige verzoe. .aarbij be ien verzoek van| alhier nderwet ivelfabriekl sprekingen dezer de zing van tend voor tingen valj anig te wij een be- n der ge' 3ipe berei,| ikornst te 2 hulnver- BESLISSING De vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens als bij- Ibigen gevoegd en geboekt onder de nrs. 11/279» 1/231, 1/282, 1/283 2/116, 2/11 |en 2/118. Op het verzoek van C.Th.Wijnands alhier Ulo. 1/263 wordt afwijzend beschikt op grond van het besluit van het college dd. 16 Sept.1930 le afd. No. 1735a larbij de ontheffing van het bepaalde bij art.8 der bouwverordening is gewei gerd. Besloten wordt den Secretaris te verzoe- fjken te trachten een omschrijving als door tem bedoeld te ontwerpen en voor te dra- ?en. Besloten wordt mede te deelen dat het 1 college bereid is aan den Raad t.z .t. I daaromtrent de noodige voorstellen te Idoen Ibaarbij zal worden opgemerkt dat wanneer jde gemeente Baarn mocht overgaan tot aan- jkoop van een automobielbrandspuit het [aanbeveling zou verdienen dat deze ge- lueente voor hulpverleening bij brand aan de gemeente Hoogland werd aangewezen. len van e®nBBesloten wordt de vergunning te verleener 'letie on ■otl(ier voorwaarden door den Inspecteur 1 Hvan Politie gesteld. .seert fi 1. Jf v\ i/3s. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. (xAcXjlaAs

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 530