BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. J? Aanduiding van den afzender. I, I K)3$, De Voorzitter U ttoofd 3e Afd, K) HL Bestuur der Ver- eeniging tot on der steaning van hulpbehoevende blinden te Utrecht. De Gascommissie Mej.B.Altena. doom te Soest. KORTE INHOUD. stelt in verband met de gevoerde discus sies in den Raad van 10 dezer naar aan leiding van ontslagaanvrage van den heer) J.Casteleijn als lid van het Burgerlijk Armbestuur het schrijven te zenden aan het Burgerlijk Armbestuur met verzoek daaromtrent te dienen van bericht. draagt ter beslissing voor een aantal ontheffingen en restituties betreffenue schoolgeldbelasting 193® vraagt vergunning collecte. De Inspecteur van gunstig. tot het houden eener Politie adviseert adviseert bij monde van den Wethouder onder overlegging van de door de leden der Gaseommissie voor accoord geteejsende opgave betreffende de kosten van de te bouwen nieuwe schuur aan het bedrijf aan den technisch-ambtenaar machtiging te vei leenen het bouwwerk overeenkomstig ge houden aanbesteding te gunnen aan den aannemer B.E.Vlug alhier voor de som groot f 1631»-. Voorts stelt de Tethouder voor aan den Raad een verhoogd crediet aan te vragen ad f 205.75 ter bestrijding van de totaalkosten van het bouwwerk. opnieuw komt in behandeling het verzoek van MejAltena om vergunning tot het graven van scherp zand en grind uit den gemeentegrond gelegen ten zuiden van den spoorweg Utrecht - Den Dolder G C O uk K)40. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 531