^i/ u-nr aantal treffende ihouder Le leden ;etee&ende in de te idrijf aanl ;ing te vei| »tig ge- .an den .e som Tethouder crediet iestri j ding uwwerk. verdoek ot het uit den n van den BESLISSING :/ordt "besloten. |?ot de voorgedragen ontheffingen en restitutiën wordt besloten overeenkom stig de besluiten hiernevens als bijla gen gevoegd. besloten wordt de vergunning te verlee- len mits de collecte gehouden wordt fin de eerste helft van de maand Uovember J [Overeenkomstig de voorstellen van den lethouler wordt besloten. besloten wordt haar tot wederopzeggens to vergunning te verleenen scherp zand en gr uit den gemeentegrond te doen graven en wegvoeren mits i/10 gedeelte van het gegraven grond en grind ter beschikking Mr gemeente blijft en voorts onder de Foorwaarden omschreven in de aan te gane overeenkomst. e ind 4/ l s o r Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. S-.. 2 2 AANMERKINGEN. l t' J f (xyJou&u**. v/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 532