e s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. um Bestuur der Ver- eeniging '•Een School m/d Bijbel te Soest. lo<i4. bestuur Vereeni- ging Pluimvee teelt Soest. u>4 r. Bestuur der Al- gemeene Soester l'urn- en Atletiek club"Alles door Oefening te Soest. 104 L J^.V.Intercodan Amsterdam. Pirma Gebrs. A. en N.Hoksberge te Soest. n KORTE INHOUD. verzoekt den Kr.ad medewerking te willlen verleenen voor het leggen van een rioleeri vanaf de speelplaats langs de school aan de Spoorstraat naar het gemeenteriool ter avoeding van hemelwater De kosten be dragen f 190,-. deelt mede dat het in deze gemeente veel vuldig voorkomt, dat gestorven pluimvee niet wordt opgeruimd en onschadelijk ge maakt, waardoor ernstig gevaar bestaat voor ontsmetting van gezond pluimvee. Verzocht wordt hiervoor maatregelen te nemen ter beëindiging van de ongewenschte toestand. vragen den Raad f 200,- subsidie. neemt na bespreking en correspondentie genoegem met voldoening van hare restant vordering ad f 137,- met een bedrag van f 16, Het betreft de levering van tegels ten behoeve der O.L. school te Soesterberg. vraagt vergunning ingevolge.de hinderwet voor het uitbreiden en wijzigen van de bestaande graanzuiverinrichting gelegen aan de Birkstraat op het perceel kad. gem Soest in sectie C No. 1370»<^oor bij", plaatsing van een elecfcromotor van 40 en een dubbele zestiende maal stoel, dienende tot het maken van graan. <y 3 C _OJ "o Dagteekening en volgnummer. 11>H

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 533