•^1 In. BESLISSING. Besloten wordt hieromtrent het advies in te winnen hij den Directeur O.W. Besloten wordt in de plaatselijke bladeji te wijzen op deze ongewenschte toestand en een ieder in het belang van een ge zonden pluimveeteelt ernstig aan te raden gestorven dieren onschadelijk te maken. Besloten wordt den Raad in herinnering te brengen zijn besluit waarbij des tijds aan de bestaande gymnastiekver- eeniging subsidie is toegekend, onder mededeeling dat het college die subsi die wenscht te handhaven en voorstelt op de onderwerpelijke subsidie-aanvrage afwijzend te beschikken. aesloten wordt het bedrag ad f 16,' ten spoedigste over te maken. tangezien aan de wettelijke bepalingen der hinderwet is voldaan wordt be sloten de vergunning te verleenen over eenkomstig de besluiten hiernevens als bijlagengevoegd. c/V Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 534