3- a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. h.A.Vos» Gem.Secretaris. 27 Sept'30 KORTE INHOUD. \A S~v u i Je t s Aannemer Soe st. Uifl. jP.Henzen. I Aannemer te Elst(U) verzoekt de woning aan de Koninginnelaan 125 wederom van de gemeente te mogen huren. vestigt de aandacht op het besluit van Ged.Staten van 13 Januari 1925 2e afd, No. 73/87 waarbij aan de gemeente o.a. iangs voor het aanleggen van een rijwiel pad langs de Soesterbergschestraat eene provinciale subsidie is verleend onder voorwaarde dat de gemeente zich verbindt het rijwielpad ten genoege van Gedeputeer de Staten te onderhouden. De Secretaris merkt in zijn schrijven op dat het zonder meer niet aangaat thans officieel te be sluiten dit oorspronkelijk rijwielpad te gaan bestemmen tot wandelpad bericht bij aangeteekend schrijven dat van intrekking van de gunning voor het bouwen van een badhuis na gehouden open bare aanbesteding van de zijde van het c( lege geen sprake kan zijn. maakt bezwaar tegen betaling van f 96*- voor gebruikt water bij het aanleggen van rijwielpaden langs den Rijksweg in deze gemeente. Uit het onderzoek is gebleken dat de op gave van 0dd. 14 Aug.193^ 95/9/^ geheel juist is aangezien door den aan nemer slechts gebruik is gemaakt van de sproeiwagen zonder voerman en paard en dus alleen in rekening gebracht zou kun nen worden het waterverbruik ad f 4,80 en het huren van de wagen. 3 CTJ "O Dagteek ening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 535