Vi<? BESLISSING. Besloten wordt overeenkomstig vorige jaren aan den Kaad voor te stellen de woning te verhuren In verhand met de reeds vroeger geda ne toezegging zal aan den Directeur 0.7/. worden verzocht maatregelen te nemen tot het aanleggen van waterlei ding in de woning. De vergadering vereenigt zich met de opmerking van den secretaris en be sluit aan ie Gedeputeerde Staten mede te deelen dat het verkeer zoowel op den straatweg als op het rijwielpad aan de overzijde van dien straatweg het zeer wenschelijk maken dat het gesubsidi'èerd rijwielpad wordt bestemd voor wandelpad, en dat het voornemen bestaat hiertoe over te gaan Aan de Gedeputeerde Staten zal voorts worden medegedeeld, dat B. en 7/vertrouwen dat dezen maatregel in stemming kan vinden bij hun college met verzoek van eene eventueel tegenovergestelde mee ning daarvan mededeeling te willen doen. Besloten wordt het schrijven te de- poneeren. De wethouder van 0."/. is van meening dat de gemeente bij het aanleggen van rijwielpaden langs den rijksweg groot belang heeft en zou het wenschelijk viifiden deze kleine kosten voor rekening der gemeentete nemen Aangezien echter het water geleverd is door de Arnhemsche "faterleiding Mij. zal aan deze Maatschappij worden mede gedeeld dat feitelijk het water ten dienste is gekomen van de gemeente Soest met verzoek te willen berichten of de betaling daarvan niet kan worden vrijgegeven temeer daar de gemeente de vrijgegeven' hoeveelheid water per jaar niet gebruikt. lanneer de Maatschappij betaling wenac. zal dit aan den aannemer worden mede gedeeld. Het gebruik van den sproeiwa gen wordt vrijgegeven. 8 bi*. Vermelding indien i van het stuk uitgegane geen is gehouden. minuut lt Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 536